14/10/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας διαφόρων ειδών μηχανογράφησης- μελανιών ή τόνερ».

 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Παρασκευή 14/10/2016 έως και την 21/10/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιόχειρος είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη διεύθυνση, Πάροδος 25ης Μαρτίου 1,Τ.Κ. 70400 Μοίρες, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να λάβουν ενημέρωση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) μέσω του διαδικτύου.


Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. 


 Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 179 ΚΒ)

Μελέτη προμήθειας  (545 ΚΒ)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)