03/06/2016: Δικαιολογητικά εγγραφής για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

 

 

1. Αίτηση γονέα-κηδεμόνα

2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων

4. Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα και των δύο των γονέων (και οι δυο γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι) και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των ασφαλιστικών εισφορών τους. Στη βεβαίωση να αναφέρεται το ύψος των αποδοχών και ο συνολικός χρόνος εργασίας (για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα). Προκειμένου για ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., στον Ο.Α.Ε.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα απαιτείται ως απόδειξη της άμεσης ασφάλισής τους, φωτοαντίγραφο των τελευταίων πληρωμών στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (2015). 

6. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του και επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης(mantoux).

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 


- Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.

- Αλλοδαποί γονείς: άδεια νόμιμης παραμονής με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο.

- Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης: βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Βρεφονηπιακός σταθμός:

- Μοιρών τηλ. 28920-22496 ωράριο επικοινωνίας: 8:00 - 12:00

- Τυμπακίου τηλ. 28920-51214 ωράριο επικοινωνίας: 8:00 - 12:00

- Ζαρού τηλ. 28940-31259 ωράριο επικοινωνίας: 8:00 - 12:00

 

 

                                                                                                                             Με εκτίμηση, 

                                                                                                             Αντιδήμαρχος Δ. Φαιστού

 

 

Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ( 90ΚΒ)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)