19/10/2015: Επισκευή και Συντήρηση των κλιματιστικών των κτιρίων Δήμου Φαιστού

    Ο Δήμαρχος Φαιστού , έχοντας υπόψη του τη με αριθμό 61/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προκειμένου να γίνει η ετήσια συντήρηση – service από εξειδικευμένο προσωπικό των κλιματιστικών τα οποία διαθέτει και είναι τοποθετημένα στα κτίρια του Δήμου. Ο Δήμος Φαιστού δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την εν λόγω εργασία καθώς επίσης δεν διαθέτει και τον απαραίτητο εξοπλισμό .

     Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας  ανέρχεται συνολικά στο ποσό

των 3.468,60 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α 23% )

     Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή .

     Η χρονική διάρκεια της αναφερόμενης σύμβασης παροχής ορίζεται στο ένα έτος από την υπογραφή της.

     Οι συντηρήσεις θα γίνονται σε διάφορες ημερομηνίες κατά την διάρκεια του έτους ύστερα από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας .

 

     Τα κτίρια του Δήμου Φαιστού  στα οποία  είναι τοποθετημένα τα κλιματιστικά περιγράφονται στον  πίνακα Α , και οι υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση αυτών περιγράφονται στον πίνακα Β .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α -  Τα κτίρια τα οποία διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα είναι τα κάτωθι:

A/A

Περιγραφή κτιρίου

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα 

Είδος μηχανήματος

1

Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών

Τεμ.

4

Μηχάνημα package 245.000Btu/h

Τεμ.

9

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

2

Δημοτικό κατάστημα Μοιρών

Τεμ.

21

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

3

Δημοτικό κατάστημα Τυμπακίου

(μάρκα κλιματιστικών CARRIER)

Τεμ.

12

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 12.000Btu/h

4

Δημοτικό κατάστημα Ζαρού

Τεμ.

6

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 12.000Btu/h

5

Παιδικός Σταθμός Ζαρού

Τεμ.

2

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

6

Παιδικός Σταθμός Μοιρών

Τεμ.

8

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

7

Παιδικός Σταθμός Τυμπακίου

Τεμ.

12

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

8

Κοινοτικό Κατάστημα Πετροκεφαλίου

Τεμ.

1

Split units ισχύος 9.000Btu/h

9

ΚΕΠ Τυμπακίου

Τεμ.

3

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

10

ΚΕΠ Μοιρών

Τεμ.

3

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

11

Πολεοδομικό Γραφείο Μοιρών

Τεμ.

3

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

12

Γ.Ε.Φ. Μοιρών και Τυμπακίου

Τεμ.

2

Split units ισχύος από 9.000Btu/h έως 24.000Btu/h

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Oι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου Φαιστού περιγράφονται παρακάτω:

 

A/A

Περιγραφή Υλικών

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Σύνολο

1

Συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος package ψυκτικής απόδοσης 245.000Btu/h ήτοι καθαρισμό φίλτρων αέρα, ηλεκτρολογικούς ελέγχους και σφίξιμο επαφών, καθαρισμό στοιχείων συμπυκνώσεως, έλεγχο και καθαρισμό λεκανών συμπυκνωμάτων,  έλεγχο υδραυλικών συνδέσεων αποχετεύσεως, έλεγχο στεγανότητας δικτύων φρέον και συμπλήρωση μικροποσότητας φρέον εφόσον απαιτείται

Τεμ.

4

90,00€

360,00€

2

Συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) ήτοι καθαρισμό φίλτρων αέρα, ηλεκτρολογικούς ελέγχους και σφίξιμο επαφών, καθαρισμό στοιχείων συμπυκνώσεως, έλεγχο και καθαρισμό λεκανών συμπυκνωμάτων,  έλεγχο υδραυλικών συνδέσεων αποχετεύσεως, έλεγχο στεγανότητας δικτύων φρέον και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται

Τεμ.

82

30,00€

2.460,00€

 

 

 

 

Σύνολο

2.820,00€

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

648,60€

 

 

 

 

Τελικό σύνολο

3.468,60€


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1)    Οικονομική προσφορά

2)    Τεχνική προσφορά

3)    Υπεύθυνη  δήλωση  

 

1) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού  στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται και δεν υπάρχει η δυνατότητα , για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των απαιτούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής .

2) Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την ζητούμενη παροχή υπηρεσίας. Αντίγραφο της άδειας θα προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά . Στην τεχνική προσφορά θα περιγράφονται τα τεχνικά στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας όπου απαιτούνται και επιπλέον η εργασία συντήρησης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας , η εύρεση βλάβης και η επισκευή χωρίς την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και η πλήρωση με φρέον όπου απαιτείται . Τυχόν προμήθειες υλικών που είναι απαραίτητες θα κοστολογούνται ύστερα από την υποβολή στην Υπηρεσία προσφοράς .

3) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών :

— Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης , δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων , ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων , όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα , ότι δεν κάνουμε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία .

— Δεν τελούν υπό πτώχευση , διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό , διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό , ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση , διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης .

—  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι .

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την τεχνική  και οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και έως την 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού  και η κατάθεση της γίνεται είτε αυτοπροσώπως , είτε με εταιρία ταχυμεταφορών .

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα , θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται .

 

Σχετικά αρχεία:

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

2. Επισκευή & Συντήρηση Κλιματιστικών

_______________________________

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)