Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.  Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

 

α) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

 

β) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

 

γ) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής

.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν.3852/2010), την συγκρότηση και τις λειτουργίες της (άρθρο 74 & άρθρο 75 του Ν.3852/2010).


Mέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τσικνάκη Αλεξάνδρα

Κουκουλάκης  Ιωάννης

Σπινθάκης Μιχαήλ

Ξηρουδάκης Ιωάννης

Κουλεντάκης Ιωάννης

Φρανγκιαδάκης Διονύσιος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κουτεντάκης Χαράλαμπος

Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη

Τσικνάκης Γεώργιος

Φασομυτάκης Ιωάννης

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)