Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός Nέας Hμερομηνίας Αποσφράγισης του Διαγωνισμού του Εργου: Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού»
Ορισμός Nέας Hμερομηνίας Αποσφράγισης του Διαγωνισμού του Εργου: Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 07:43

Στις Μοίρες την Δευτέρα15-6-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 6714/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

ΘΕΜΑ. Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».

Ο Πρόεδρος Νικολιδάκης Γρηγόριος , εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την εισήγηση από την Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

· την υπ’ αρ. 15/2020 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέματος και την με αριθμό 1933/18.02.2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 11.03.2020 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 17.03.2020.

· Με την υπ΄αριθμό 42/2020 Α.Ο.Ε. ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του έργου του θέματος στις 26.03.2020 λόγω αποχής των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ από τις επιτροπές διαγωνισμού.

· Με την υπ΄αριθμό 45/2020 Α.Ο.Ε. ορίστικε η αναβολή διενέργειας διαγωνισμών προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, μέχρι 31.05.2020.

· το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».

Προτείνεται

Ο ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88101: η 26η.06.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών της, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4623/2019.

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφασίζει

Τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88101: η 26η.06.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

 

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg