Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός νέας Ημερομηνίας Αποσφράγισης του Διαγωνισμού του Έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού»
Ορισμός νέας Ημερομηνίας Αποσφράγισης του Διαγωνισμού του Έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού» PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 16 Μάρτιος 2020 13:30

Αριθ.Αποφ 42/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού.

Στις Μοίρες  σήμερα, την 13-3-2020  ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 2724/9-3-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.  Η ανωτέρω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Φανουράκη Στυλιανή
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Κοσμαδάκη Μαρία.

 

ΘΕΜΑ. Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου ««ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Ο Πρόεδρος Νικολιδάκης Γρηγόριος , εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την εισήγηση από την Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών , που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 • την υπ’ αρ. 15/2020 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέματος και την με αριθμό 1933/18.02.2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 11-03-2020 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 17-03-2020.
 • την απόφαση της ΕΜΔΥΔΑΣ περί της αποχής των μελών της από τις επιτροπές διαγωνισμού από τις 18-02-2020 έως 20-03-2020.
 • το γεγονός ότι τόσο ο Πρόεδρος της Ε.Δ. όσο και η αναπληρωτής του, αδυνατούν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, λόγω συμμετοχής στην αποχή.
 • το άρθρο 18 της ανωτέρω διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».

Προτείνεται

Ο ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88101: η 26η-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών της, τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 , καθώς και  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 και τις διατάξεις του  ν.4635/2019.

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφασίζει

 

Τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88101: η 26η-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής , κ.Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη Μαρία επισήμανε ότι σε επομένη συνεδρίαση θα ήθελε ενημέρωση για την πορεία των έργων από την αρμόδια υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2020

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

 

 

ΥΠΆΡ.42/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αρχείο pdf (1 MB)
ΥΠΆΡ.42/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg