Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Οργανωτική Δομή Δημοτικοί Φορείς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών (Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ.)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών (Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ.) PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 23:12

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών συστάθηκε το έτος 2000, (αριθμ ΦΕΚ 761/21-06-2008, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα.

Είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητος τους, και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Νόμου 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης», κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του Ν. 1069/1980 άρθρο 1.

Σήμερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 παρ 1 του Ν 3274/2004, σύμφωνα με το οποίο διευρύνθηκε το αντικείμενο και η περιοχή αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ και με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους:

  • Τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων
  • Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης
  • Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Την εμφιάλωση και εμπορία νερού
  • Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

Επικοινωνία