Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2019 13:45
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ .Σ . που θα γίνει την 09 -12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ . Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος κ . Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

1. Σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Τυμπακίου επί του Τομέα Γ' όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Εμμανουήλ Ανρεάκη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α .Α .Ε . ΟΤΑ.
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στις επιτροπές της Αναπτυξιακής
4. Ηρακλείου Α .Α .Ε . ΟΤΑ που συμμετέχει.
5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στο Σύνδεσμο «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
6. Ορισμός μελών Διοικητικoύ Συμβουλίου «ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ ΟΤΑ».
7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ/ Αρ . ΕΤΠΑ - 44 ΑΠ . 3686/02 .08 .2019 του Ε .Π . ΚΡΗΤΗ.
8. Σχετικά με την αριθμ . 1/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ .Σ . του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.
9. Σχετικά με την αριθμ . 2/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Έγκριση και Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
10. Σχετικά με την αριθμ . 3/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά αίτημα προς το Δήμαρχο ανάθεσης στελέχωσης και γραμματειακής υποστήριξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε υπάλληλο του Δήμου.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

11. Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2019-2021 .

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φασομυτάκης Ιωάννης

 

12. Τροποποίηση των χρήσεων γης στο ΟΤ 283 της πολεοδομικής μελέτης Μοιρών για γενική κατοικία.
Να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π .Δ . 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α'/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική Κατοικία του από 23-2-1987 Π .Δ . (ΦΕΚ Δ/166/1987) σε όλα τα Ο .Τ . που προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας.
12 . Αποστολή Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση έργων που
Χρηματοδοτούνται από το Π .Δ .Ε . 2019 του ΥΠΠΟΑ τομέα Αθλητισμού.
13 . Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII.
14 . Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» στο πλαίσιο της με αρ . πρωτ . 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φανουράκη Στυλιανή

15 . Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού.
16. Μίσθωση κτηρίου για αποθήκευση και διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ.
17. Δωρεάν μεταβίβαση ακινήτων που βρίσκονται στον οικισμό Ματάλων στην «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α .Ε .».
18. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 40/019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό επιτροπών για το έτος 2019, ως προς τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής την 1-9-2019.
19. Τροποποίηση Π/Υ οικ . έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30 .6266 .0002 με τίτλο «αναβάθμιση προγράμματος Η/Μ μελετών και προγραμμάτων ενεργειακών μελετών».
20. Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ .Κ .Κ . (Ν . 3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ . 1 .1 .108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4 .1).
21. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση Τριαδιανό Τ .Κ . Βώρων.
22. Εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 πλατεία Νεάρχου.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

23. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Δράση 14 .6i .26 .2-410: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».

 

Ο Πρόεδρος Δ .Σ .

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg