Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 09:38

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 09/12/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Ψήφισμα συμπαράστασης στον Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Τυμπακίου επί του Τομέα Γ’ όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Εμμανουήλ Ανδρεάκη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ.
Νικολιδάκης
4

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στις επιτροπές τη; Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που συμμετέχει.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στo Σύνδεσμο «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Γ.

Νικολιδάκης

6

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ’ αρ. ΕΤΠΑ – 44 ΑΠ, 3686/02.08.2019 του Ε.Π.ΚΡΗΤΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράση 2.c.1.: Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ3862 Τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την ανάδειξη του Μινωικού Πολιτισμού στο Δήμο Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

8

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού βάσει της υπ’ αριθμό 190/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

9

Έγκριση και Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Γ.

Νικολιδάκης

10

1. Τροποποίηση των χρήσεων γης στο Ο.Τ. 283 της πολεοδομικής μελέτης Μοιρών Δήμου Φαιστού από αμιγής κατοικία σε γενική κατοικία. 2. Να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π.Δ. 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική Κατοικία του από 23-2-1987 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ/166/1987), σε όλα τα Ο.Τ. που προβλέπεται η χρήση της γενικής κατοικίας.

Ι.

Φασομυτάκης

11

Έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».

Ι.

Φασομυτάκης

12

Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII.

Ι.

Φασομυτάκης

13

Αποδοχή συμμετοχής  του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Ι.

Φασομυτάκης

14

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

15

Μίσθωση κτηρίου για αποθήκευση και διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ.

Σ.

Φανουράκη

16

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που βρίσκονται στον οικισμό Ματάλων στην ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΙΧΙΚΗ Α.Ε.

Σ.

Φανουράκη

17

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 40/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον ορισμό επιτροπών για το έτος 2019, ως προς τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής την 1-9-2019.

Σ.

Φανουράκη

18

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.6266.0002 με τίτλο «αναβάθμιση προγράμματος Η/Μ μελετών και προγραμμάτων ενεργειακών μελετών».

Σ.

Φανουράκη

19

Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1).

Σ.

Φανουράκη

20

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση Τριαδιανό Τ.Κ. Βώρων.

Σ.

Φανουράκη

21

Εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 πλατεία Νεάρχου.

Σ.

Φανουράκη

22

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».

Α.

ΚωνσταντουλάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg