Αποφάσεις 28ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 09:16

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 11/11/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 11-11-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Σ. Φανουράκη


Σχετικά Άρθρα