Αποφάσεις 25ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 10:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/10/2019

 

Στις Μοίρες την 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15187/30-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Γ.

Ανδριγιαννάκης

Σχετικά Άρθρα