Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 13:13

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03-10-2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού για την Δημοτική Περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021.

2. Αίτηση της Αγλαΐας Ζώη, περί παραίτησης από ένδικα μέσα.

3. Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου».

4. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 8.063,00 ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 9.998,12 Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

5. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα, απορριμματοφόρα του Δήμου Φαιστού», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 33.260,00 ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 41.242,40 Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%),και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

7. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «Μελέτης διευθέτησης- οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού, ορισμός οριστικού αναδόχου.

8. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση των ΚΑ εσόδων και εξόδων του προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70.8115.0002 με τίτλο « δικαστικές αποφάσεις», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής, εκτιμώμενης αξίας ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας ποσό των 60.000,00 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

11. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1322.0078 με τίτλο «προμήθεια οχημάτων Δήμου Φαιστού»

12. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 20.6117.0001 με τίτλο «δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών»

13. Δαπάνες για τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου και του αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg