Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 33ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 33ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020 13:19
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1.Ανάκληση 219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ποσό 152.939,94 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία ποσό 189.645,53 σε Ευρώ με το ΦΠΑ.

2. Ανάκληση 183/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο
Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2019,της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

3. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων ( επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , για το οικ. έτος 2020.

4. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων ( γνωμοδοτικά όργανα) επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , για το οικ. έτος 2020.

5.Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του από 27.08.2020 συνοπτικού διαγωνισμού, ορισμός οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

6. Ανάκληση της 172/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Έγκριση- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, κατάρτιση των όρων και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΆΙ ΓΙΑΝΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ"»7. 7.Ανάκληση της 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ορισμός αναδόχου του από 07.09.2020 διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 269 Ν.4412/2016) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

8. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Φαιστού κτηρίου σε κεντρικό δρόμο της ΔΕ Μοιρώνν ή κοντά στο κτήριο του Δημαρχείου για τις ανάγκες του προγράμματος επισιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. μισθοδοσίας, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Φαιστού».

11. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση ΚΟΥΛΕ Δ.Ε. Μοιρών

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 , ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

13. τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού για την προμήθεια υλικών για τα αποδυτήρια γηπέδου ΖΑΡΟΥ, ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ, εισήγηση στο Δημοτικό

15.Έγκριση των όρων ανάθεσης της επένδυσης με τίτλο: «προμήθεια εξοπλισμού και ενημέρωση για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων «εκτιμώμενης αξίας 291.062,81 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και σύνταξη όρων δημοπράτησης.

16. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 δήμου Φαιστού»- τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

17. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»- τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ,ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

19. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα .

20.Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg