Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 13:24

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17-1-2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17-1-2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάκληση της υπ’αρ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, ορισμός μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού του Υποέργου «Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS 5022171(σύμφωνα με το υπ΄άρ. πρωτ.13690/2019 /10-1-2020 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Κρήτης) και έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης.

2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων» (Δήμου Φαιστού).

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της τοπικής Κοινότητας Σίβα».

4. Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ,  έτους 2020.

5. Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου στην με αρ. 658/2019 έφεση του δήμου Φαιστού κατά της 489/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ).

6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της η υπ’ άρ. 5058/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg