Πρόσκληση Σύγκλησης 20ης 2021 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021 13:18
Την Πέμπτη 17-06-2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 10:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο λόγος της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι για την επίσπευση των διαδικασιών και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ

 

Έγκριση του υπ' αριθμό 1° Πρακτικό ‘'Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς'' - στάδιο α' και Πρακτικό (2) ‘'Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς'' - στάδιο β' ¨, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος