Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 40ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 40ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 05 Ιανουάριος 2021 08:45

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/12/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 22-12-2020  και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 15959/18-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Φαιστού» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας»

Γ.

Νικολιδάκης

2

Τροποποίηση της αριθμό 322/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια τεσσάρων προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας Βοριζίων, για το έτος 2020, ως προς την παρ. 2 του άρθρου 13º  της διακήρυξης.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Τροποποίηση της αριθμό 295/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος, ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2 .

Γ.

Νικολιδάκης

4

Τροποποίηση της αριθμό 295/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος, ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2 .Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

5

Τροποποίηση της αριθμό 323/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2 .

Γ.

Νικολιδάκης

6

Τροποποίηση της αριθμό 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου, ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2 . 

Γ.

Νικολιδάκης

7

Τροποποίηση της αριθμό 297/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών του Δήμου Φαιστού», ως προς την παρ. 2.2.3.2. και ως προς την περ. Β1της παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης.

 

Γ.

Νικολιδάκης

8

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ από ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020   , ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Έγκριση του έργου: Κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια – κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) – ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

11

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού οικ. έτους 2020

Γ.

Νικολιδάκης

13

Έγκριση πρακτικό ΙΙ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ της διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ειδική χωροταξικής μελέτης ανάπτυξης παραλιακού μετώπου του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

14

Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων  επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου  συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών  για το οικ. έτος 2021 για την ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ.

Γ.

Νικολιδάκης

15

Ανάκληση της 225/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Κατάρτιση των όρων διαπραγμάτευσης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, εξουσιοδότηση του κ.κ. Δημάρχου για τον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005».

Γ.

Νικολιδάκης


16
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.K. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ»

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg