Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 36ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 36ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 08 Δεκέμβριος 2020 10:29

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 24/11/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα, την 24-11-2020 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 14559/20-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ – ορισμός αναδόχου εκπόνησης της «Μελέτες Ωρίμανσης (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ)»

Γ.

Νικολιδάκης

2

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2021 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) δομή που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ¨εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. (κωδικός ΟΠΣ 72572 κωδικός δομής 829).

Γ.

Νικολιδάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων 15.6041.0004 και 15.6054.0002 λόγω covid-19, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΡΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

6

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, έγκριση του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων  του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό 44.885,00 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%, και συνολικής αξίας: ποσό 55.657,40 σε Ευρώ με το ΦΠΑ 24%.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση Πρακτικού Ι - κατακύρωση της από 16.11.2020 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευση (άρθρο 269.δ Ν4412/2016) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», προϋπολογισμού: 252.774,00 € (με Φ.Π.Α.)

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση Πρακτικού Ι – κατακύρωση του από 17.08.2020 συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Φαιστού» προϋπολογισμού: 59.492,84 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Γ.

Νικολιδάκης

10 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Έξοδών με τίτλο «προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού», εισήγηση στο ΔΣ

Γ.

Νικολιδάκης

11

« Έγκριση  πρόσληψης  ενός  ατόμου (Κοινωνικού λειτουργού ) με σύμβαση  ΙΔΟΧ  διάρκειας  ενός έτους  με  δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη των αναγκών της ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ.) στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007972.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ως προς τους Κ.Α. εξόδων για τη «συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός σταδίου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg