Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 33ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 33ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 09 Νοέμβριος 2020 08:35

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 26/10/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 26-10-2020  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 13080/22-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου 2020 στο Δήμο Φαιστού

Γ.

Νικολιδάκης

2

Ανάκληση της 219/2020 (ΑΔΑ:6Ζ10ΩΗ1-ΞΗΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο: Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ποσό 152.939,94 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία ποσό 189.645,53 σε Ευρώ με το ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ανάκληση 183/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και  λήψη νέας με τίτλο   Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων  της χρήσης 2019,της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων ( επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , για το οικ. έτος 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων («γνωμοδοτικά όργανα») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του από 27.08.2020 συνοπτικού διαγωνισμού, ορισμός οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου   «Συντηρήσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Ανάκληση της 172/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και  λήψη νέας με τίτλο «Έγκριση- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, κατάρτιση των όρων και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΆΙ ΓΙΑΝΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ"»

Γ.

Νικολιδάκης

8

Ανάκληση της 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ορισμός αναδόχου του από 07.09.2020 διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 269 Ν.4412/2016) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Φαιστού κτηρίου σε κεντρικό δρόμο της ΔΕ Μοιρών ή κοντά στο κτήριο του Δημαρχείου για τις ανάγκες του προγράμματος επισιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. μισθοδοσίας, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

11

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

12

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση ΚΟΥΛΕ Δ.Ε. Μοιρών

Γ.

Νικολιδάκης

13

ΑΠΟΔΟΧΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ επιχορηγησΗΣ του δημου φαιστου προσ ΚΑΛΥΨΗ Έκτακτων και επιτακτικων του αναγκΩΝ που προκληθηκαν από την εμφανιση ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020   , ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Γ.

Νικολιδάκης

14

Η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού για την προμήθεια υλικών για τα αποδυτήρια γηπέδου ΖΑΡΟΥ, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο  

Γ.

Νικολιδάκης

15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

16

Έγκριση των όρων ανάθεσης της επένδυσης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και ενημέρωση για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων»,  εκτιμώμενης αξία 291.062,81 € χωρίς το  ΦΠΑ , και σύνταξη των όρων δημοπράτησης .

Γ.

Νικολιδάκης

17

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 δήμου Φαιστού»- τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

18

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»- τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

19

Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της μισθοδοσίας του  προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Φαιστού ,εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

20

Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα .

Γ.

Νικολιδάκης

21

Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα .

Γ.

Νικολιδάκης

22

Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχων στην Αθήνα

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg