Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 32ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 32ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 15:24

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 09/10/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 9-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 12144/5-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Ανάκληση της 163/2020 (ΩΜΚ7ΩΗ1-Κ7Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 1 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών» και  «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ με ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Γ.

Νικολιδάκης

2

Ανάκληση της 188/2020 (ΑΔΑ:ΩΝΤ6ΩΗ1-ΞΓΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ποσό 152.939,94 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία ποσό 189.645,53 σε Ευρώ με το ΦΠΑ»

Γ.

Νικολιδάκης

3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων ,εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Εξωδικαστική επίλυση για την υπ’ άρ. ΓΑ 563/νΤΜ/62/2020 αγωγή (Ιωαν. Παπουτσάκη).

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση για την μη άσκηση ένδικων μέσων  της  υπ’αρ. 348/2020 διαταγή πληρωμής  μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου   (ΕΣΔΑΚ)

Γ.

Νικολιδάκης

6 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - έγκριση του υπ´ αριθμό 2º ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσό των  27.976,80 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 34.691,23 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

7

Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Κατάρτιση των όρων διαπραγμάτευσης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, εξουσιοδότηση του κ.κ. Δημάρχου για τον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση πρακτικού (Ι) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογής αναδόχου προσωρινός ανάδοχος κατασκευής του έργου «Κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250m3 στην περιοχή Βρέλι».

Γ.

Νικολιδάκης

10

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

11

Έγκριση διαγραφής  βεβαιωμένης οφειλής

Γ.

Νικολιδάκης

12

Έγκριση  χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ)" (αρ.μελέτης 1/2018).

Γ.

Νικολιδάκης

13

Ανάκληση της 168/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5ΩΗ1-4Ν3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «έγκριση του υπ´ αριθμό 1º ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - α´ στάδιο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ι) και ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)», εκτιμώμενης αξίας 157.257,00 Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), και συνολικής αξίας 194.998,68 Ευρώ (με το ΦΠΑ).

Γ.

Νικολιδάκης

14

Ανάκληση της 178/2020(ΑΔΑ:ΩΣ6ΨΩΗ1-ΤΘΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας με τίτλο «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου- έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Ι)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»

Γ.

Νικολιδάκης

15

Έγκριση διαγραφής  βεβαιωμένης οφειλής

Γ.

Νικολιδάκης

16

Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωσης για την εκτέλεση της προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλιακών φωτιστικών για την Τ.Κ. Καλαμακίου».

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg