Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 35ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 35ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 13:40

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 17/12/2019

Στις Μοίρες  σήμερα, την 17-12-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 17153/17-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση.

Σ. Φανουράκη

2

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Σ. Φανουράκη

3

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών» , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Ορθή Επανάληψη

Σ. Φανουράκη

4

Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών».

Σ. Φανουράκη

5

Χορήγηση  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου  Μοιρών »

Σ. Φανουράκη

6 Χορήγηση  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού

Σ. Φανουράκη

7

Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ Μισθοδοσίας

Σ. Φανουράκη

8

Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων 00.6151 με τίτλο «δικαιώματα ΔΕΗ 2% επί των εισπράξεων των τελών ΤΑΠ και ΔΦ»

Σ. Φανουράκη

9 Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία    νέου ΚΑ εξόδων   00.6495.0004 με τίτλο «Δαπάνες για τη σύνταξη και την υποβολή δηλώσεων Δημοτικής περιουσίας στα πλαίσια   του εθνικού Κτηματολογίου».

Σ. Φανουράκη 

Χάρτης περιοχής

map.jpg