Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 1ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 1ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 12:19

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 17/01/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 17-01-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 331/13-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ» Π/Υ 3.716.737,87 €.

Σ.

Φανουράκη

2

Ανάκληση της υπ’αρ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας,  ορισμός μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού του Υποέργου «Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS 5022171(σύμφωνα με το υπ΄άρ. πρωτ.13690/2019 /10-1-2020 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Κρήτης) και έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης.

Σ.

Φανουράκη

3

Ανάκληση της υπ’αρ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας,  ορισμός μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού του Υποέργου «Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS5022171(σύμφωνα με το υπ΄άρ. πρωτ.13690/2019 /10-1-2020 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Κρήτης) και έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σ.

Φανουράκη

4

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων» (Δήμου Φαιστού).

Σ.

Φανουράκη

5

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της τοπικής  Κοινότητας Σίβα».

Σ.

Φανουράκη

6

Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ , έτους 2020.

Σ.

Φανουράκη

7

Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου  στην με αρ. 658/2019 έφεση του δήμου Φαιστού κατά της 489/2019  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ).

Σ.

Φανουράκη

8

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων  κατά της η υπ’ άρ. 5058/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Σ.

Φανουράκη 

Χάρτης περιοχής

map.jpg