Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 28ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 28ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 09:46

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 07/10/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 7-10-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 13647/3-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

Απ. Περιγραφή
1

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6432 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», εισήγηση στο ΔΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με αποδοχή της χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019 , εισήγηση στο ΔΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση  υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Φαιστού στην ρύθμιση  του Ν. 4611/2019 προς τον ΕΣΔΑΚ.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο:   «προμήθεια καυσίμων(κίνησης και θέρμανσης)», για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Δήμου Φαιστού και των νομικών προσώπων του (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του δήμου Φαιστού – Ν.Π.Δ.Δ.), με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 60.000,00 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

6 Συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης), για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης)», για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων του (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού – Ν.Π.Δ.Δ.), με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: 220.884,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία: 273.896,16 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Άσκηση η μη έφεσης   κατά  της  υπ' αριθμ.  142/2018  οριστικής απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μοιρών

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση πρακτικού 2ου ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη- κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή ρολογιού Τ.Κ. Πόμπιας».

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg