Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 21ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 21ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2019 12:17

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 15/07/2019

Στις Μοίρες  σήμερα, την 15-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την αρ. πρωτ.: 9705/10-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού», στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 32.257,81 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) και συνολικής αξίας: ποσό των 39.999,68σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Αρμουτάκης

2

Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού», στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) και συνολικής αξίας: ποσό των 60.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Αρμουτάκης

3

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  ,συγκρότηση της επιτροπής για την «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  διαγωνισμού για το έργο « Ανακατασκευή ρολογιού Τ.Κ. Πόμπιας»

Γ.

Αρμουτάκης

5

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την υπ’ άρ. 25/2019 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Μοιρών.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg