Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 20ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 20ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 10:26

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 08/07/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 8-7-2019 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 9434/4-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Εκπόνησης της «Γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες υπηρεσίας», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση ΚΟΥΤΕΛΟ της Τ.Κ. Βοριζίων.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης , έγκριση των συντασσόμενων τευχών , ορισμός επιτροπής, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού : «Μελέτη διευθέτησης - οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του  ΚΑ 3123.0002 (έσοδα ) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ ( σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019)

Γ.

Αρμουτάκης

5

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο  ΚΑ 1322.0064 (έσοδα ) και στο ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» του ποσού των 150,00 ευρώ ( σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019) Ορθή Επανάληψη.

Γ.

Αρμουτάκης

6

Τροποποίηση Π/Υ  οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 1.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg