Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 13ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 13ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 11:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 10/05/2019

 

Στις Μοίρες, την 10-5-2019 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 5948/6-5-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1

H τροποποίηση   Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 61.7331.0017  με τίτλο «Κατασκευή Διοικητικού Κέντρου Μεσσαράς» και την δημιουργία νέου ΚΑ 61.7411.0001 με τίτλο « 1ο Υποέργο «Μελέτες ωρίμανσης» Α/Α 1 της πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς»

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση του έργου  «επισκευή και συντήρηση Δημοτικών και Αγροτικών δρόμων» του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση πρακτικού Ι διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « επισκευή και συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Αίτημα σχετικά με την  διόρθωση λάθους ονόματος μελετητή της υπ΄αρ. 307/2013 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».

Γ.

Αρμουτάκης

5

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια δυο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ,εκτιμώμενης αξίας ποσού 32.258,06 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη [προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Γ.

Αρμουτάκης

6 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο Καμαρών»

Γ.

Αρμουτάκης

7

Έγκριση πρακτικού Ν. 3 ορισμός προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης « κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης  Μοιρών.

Γ.

Αρμουτάκης

8

Ορισμός προσωρινού αναδόχου του  ανοικτού διαγωνισμού σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο  «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», σύμφωνα με την υπ’ άρ. 418/2019 απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg