Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 12:21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 12/04/2019

 

Στις Μοίρες την 12-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 4349/8-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, διαδικασιών διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ανάλογες με την φύση των δαπανών που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την παροχή κοινωνικής - ανθρωπιστικής αλληλεγγύης στα συγγενικά πρόσωπα των τεσσάρων αγνοουμένων που χάθηκαν από τα ορμητικά χειμαρρώδη νερά του Γεροπόταμου στη Μοίρες, στην προσπάθειά τους να διασχίσουν με επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. τον αγροτικό δρόμο που περνάει μέσα από το ποτάμι, καθώς και  στα μέλη των αντιπροσωπειών των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής/ΕΜΑΚ, του Σώματος Εθελοντών και Ναυαγοσωστών Μοιρών και εθελοντών πολιτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανεύρεσης και διάσωσης των τεσσάρων αγνοουμένων, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 περίπτωση δ1)  του άρθρου 72 του N. 3852/10.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση προϋπολογισμού  2019 κληροδοτήματος Λαντζουράκη.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμό 29/28-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση του τμήματος 2,  του τμήματος 3, του τμήματος 4, και του τμήματος 6, της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και  συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

4

Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην    θέση Κάτω Χώρι (πλατεία) της Τ.Κ. Βώρων  Δήμου  Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

6

Έγκριση ή μη του πρακτικού Ν.2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) για το έργο « αποκατάσταση  βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φαιστού»

Γ.

Αρμουτάκης

7 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου  Φαιστού  και ανάληψης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως προέκυψαν μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  εκκαθάρισης της επιχείρησης.

Γ.

Αρμουτάκης

8

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

9 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού. OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg