Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 08:54

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 21/02/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 21-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 1883/15-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση απολογισμός οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του πρακτικού Νο 62018 της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Άσκηση ή μη προσφυγής για επιβολή προστίμου για ΣΜΑ αναδασμού Πόμπιας.

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση για την πληρωμή της υπ’αρ. 164/2018  απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση της με αρ. 46/2018 μελέτης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα»- συγκρότηση της επιτροπής, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου , και των όρων του διαγωνισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

6

Έγκριση ανάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ  για το έργο «επαύξηση ισχύος στην ηλεκτρική παροχή του γηπέδου Τυμπακίου»

Γ.

Αρμουτάκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg