Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 4ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 4ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 10:13

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 05/02/2019

 

Στις Μοίρες την 5-2-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 1303/1-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση του 2ου Πρακτικού για τη κατακύρωση του έργου «Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου».

Γ. Αρμουτάκης

 

2

Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού 1/30-01-2019 αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών  συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών και του πρακτικού 2/31-1-2019 αποσφράγισης και ελέγχου των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως προέκυψαν κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο  ««Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», εκτιμώμενης αξίας ποσού των  72.580,58  ευρώ ,συνολικής αξίας  89.999,92 ευρώ (ΦΠΑ 24%)

Γ. Αρμουτάκης
3

Έγκριση της διαδικασίας διενέργειας ,επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης έγκριση των συντασσομένων τευχών , καταρτισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο ¨προμήθεια δυο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» , εκτιμώμενης αξίας ποσό των 32.258,06 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας ποσού 39.999,99 ευρώ ( μαζί με το ΦΠΑ 24%)

 

Γ. Αρμουτάκης
4

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια  διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου», με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με εκτιμώμενη αξία  ποσού των 32.258,06 σε ΕΥΡΩ, χωρίς το ΦΠΑ 24%, καθώς και την συγκρότηση χωριστού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», για να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο νόμο 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου», με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με εκτιμώμενη αξία  ποσού των 32.258,06 σε ΕΥΡΩ, χωρίς το ΦΠΑ 24% (άρθρο 127 του νόμου 4412/2016: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο»).

Γ. Αρμουτάκης


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg