Αποφάσεις 3ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 08:42

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 01/02/2019

 

Στις Μοίρες την 01-02-2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 1047/28-1-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

 

Γ.

ΑρμουτάκηςΣχετικά Άρθρα