Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 2ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 2ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 09:51

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 29/01/2019

 

Στις Μοίρες την 29-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 970/25-1-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση 1ου πρακτικού (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) για το έργο « αποκατάσταση  βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φαιστού»

Γ.

Αρμουτάκης

2

Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν κατά το τρίτο στάδιο διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του τμήματος 2, του τμήματος 3, του τμήματος 4, και του τμήματος 6 της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και  συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού».

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, και χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του αρχικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού,  για την ανάθεση του τμήματος 1,  του τμήματος 5, του τμήματος 7, και του τμήματος 8,  της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και  συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας τακτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης « Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Λαγολιού Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%: ποσού των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείου Καμαρών»

Γ.

Αρμουτάκης

6

Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Γ.

Αρμουτάκης

7

Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».

Γ.

Αρμουτάκης

8 Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Αρμουτάκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg