ΚΕΠ

Πληροφορίες για τα ΚΕΠ

 

 

ΚΕΠ

Μοίρες,70400, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 28923-40500

Ζαρός, Ζαρός, 70002, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 2894031201, 2894031254

Τυμπάκι, 70200, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  2892053485, 2892340608

 

ΚΕΠ λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φαιστού, στο Ζαρό, τις Μοίρες και το Τυμπάκι, με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις διαδικασίες που απαιτούνται στις συναλλαγές τους με Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και Ασφαλιστικά Ταμεία, διευκολύνοντάς τους στη διεκπεραίωση σχετικών διοικητικών υποθέσεων, με διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία. Το ΚΕΠ διεκπεραιώνει τις ακόλουθες εργασίες:

 

1.     Πληροφορεί για θέματα δημόσιας διοίκησης και υπηρεσίες καθώς και για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος

2.     Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει φωτοαντίγραφα

3.     Χορηγεί παράβολα, υπεύθυνες δηλώσεις και Φ.Ε.Κ.

4.     Εκδίδει φορολογική ενημερότητα και εκκαθαριστικό σημείωμα.

5.     Διεκπεραιώνει θέματα των Δήμων: έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικής πράξης, μεταδημότευση, εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α.

6.     Διεκπεραιώνει θέματα των Περιφερειών: έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση διαβατηρίου, κάρτες απεριορίστων διαδρομών για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέματα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ανανέωση και χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και μεταβιβάσεις, οριστική διαγραφή οχήματος, αλλαγή χρώματος οχήματος κ.α.

7.     Διεκπεραιώνει θέματα των Υπουργείων: έκδοση στρατολογικής κατάστασης, ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας από Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. , περί μη πτωχεύσεως, περί μη λύσεως γάμου, μη δικαστικής συμπαράστασης, αποποίηση κληρονομιάς, δημοσίευσης ή μη διαθήκης, πιστοποιητικό τροποποίησης καταστατικού εταιρίας κ.α.

8.     Διεκπεραιώνει θέματα των Ασφαλιστικών Ταμείων: βεβαιώσεις περί μη ασφάλισης και μη συνταξιοδότησης ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, βεβαιώσεις Ν.Α.Τ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.

9.     Ενημερώνει για προκηρύξεις θέσεων εργασίας κ.α.

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)