Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή


Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

 

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

 

γ) προελέγχει τον απολογισμό,  μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

 

δ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

 

ε) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

 

στ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

 

ζ) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες  της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 του Ν.3852/2010), την συγκρότηση και τις λειτουργίες της (άρθρο74 & άρθρο 75 του Ν.3852/2010).


Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Τακτικά Μέλη:

 

1 Μαυράκης Γεώργιος 

2 Χαριτάκης Εμμανουήλ

3 Γερωνυμάκης Γεώργιος

4 Χαλκιαδάκης Ζαχαριας

5 Φασομυτάκης Ιωάννης

6 Καργάκης Νικόλαος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

1 Παπουτσάκης Νικόλαος

2 Ματθαιάκη-Γκιαουράκη Παρασκευή

3 Χουστουλάκης Φανούριος

4 Νικολιδάκης Γρηγόριος

5 Κουλεντακης Ιωάννης

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)